JU Srednja elektrotehnička škola
“Salih Salko Ćurić” Mostar

Konkurs

Konkurs za posao

Na osnovu člana 62. i člana 96.  Zakona o srednjem odgoju i obrazovanju (Službene novine HNK-a 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06), člana 9. Kolektivnog ugovora za djelatnost  srednjeg obrazovanja u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj: 7/21 i 7/23), člana 36  Pravila JU Srednje elektrotehničke škole „Salih-Salko Ćurić“ Mostar,  Saglasnosti ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 02-30-162/24 od 30.1.2024. godine ,te na osnovu Odluke broj: 05-02-05-30-110/24 od 31.1.2024.godine Školski  odbor Javne ustanove  Srednje elektrotehničke škole „Salih-Salko Ćurić“  Mostar raspisuje:

 

KONKURS

za prijem zaposlenika na upražnjeno radno mjesta u školskoj 2023/2024.godini

  

A.) Na određeno vrijeme do 30.6.2024.godine

 

1. profesor elektro grupe predmeta               1 izvršilac        15 časova sedmično

 

Pored općih  uslova predviđenih    Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), za  zasnivanje  radnog  odnosa, kandidati  moraju  ispunjavati  i  posebne  uslove  predviđene Zakonom  o  srednjoškolskom  odgoju  i  obrazovanju („Službene novine HNK-a“,  broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06, važećim  Nastavnim  planom  i  programom, Pedagoškim standardima i normativimai  ostalim    aktima  Škole.

 

Uz  svojeručno potpisanu prijavu na  javni  konkurs  kandidati  su  dužni  priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

a) obavezna  dokumentacija:

-  kraću  biografiju ( navesti adresu i kontakt telefon)

-  diplomu o završenoj stručnoj  spremi

-  izvod iz matične knjige rođenih (u skladu sa zakonom) 

-  uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

- i druge dokaze o ispunjavanju uslova to za radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

 

      b) dodatna  dokumentacija:

-  uvjerenje o položenom stručnom  ispitu

- uvjerenje/potvrda o radnom  stažu  u  ustanovama  obrazovanja na poslovima  koji  odgovaraju stručnoj  spremi i profilu  koji  se  traži  konkursom.

- uvjerenje/potvrda o  dužini  čekanja  na  posao  na  evidenciji  Službe  za  zapošljavanje  nakon  sticanja stručne  spreme  i   profila  koji  se  traži  konkursom.

     - uvjerenje/potvrda o  prosjeku  ocjena  tokom  školovanja/studiranja relevantnog za obavljanje posla koji  se traže konkursom.

    - dokaz o statusu kandidata po osnovu dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom, izdatim od nadležnog organa.

 

    Prijava  kandidata  koji  nije  dostavio  dodatnu  dokumentaciju  će  se  smatrati  urednom, a  prijavljeni  kandidat  će  se  bodovati  samo po  osnovu  onih  kriterija  za  koju  je dostavio  urednu  dokumentaciju.

 

    Izabrani  kandidati, prije  zaključivanja  ugovora  o  radu, dužni  su  dostaviti  ljekarsko  uvjerenje o  zdravstvenoj  sposobnosti, dok će škola službeno  zatražiti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka od nadležnh institucija.

Navedenu  dokumentaciju  kandidati  su  dužni  dostaviti originalnu  ili uredno ovjerenu fotokopiju  isključivo putem pošte.

 

S kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, obavit će se intervju u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika  u radni odnos. O terminu intervjua kandidati će biti obavješteni telefonski.

 

Napomena:

Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica HNK-a „Službene novine HNK-a“ broj: 6/18, 4/21,7/22, 11/23, prioritet pri zapošljavanju imaju lica iz člana 1. Ovog  Zakona ukoliko uz prijavu dostave dokaz o istom.

 

Nepotpune  i  neblagovremene  prijave  neće  se  uzeti  u  razmatranje.

Priložena dokumenta se neće vraćati.

Kandidati sve informacije vezane za konkurs mogu dobiti na kontakt telefon broj: 036 580 126.

Konkurs  ostaje  otvoren osam (8) dana od  dana  objavljivanja  u  sredstvima  javnog  informisanja.

 

Prijave  slati na adresu :

JU Srednja elektrotehnička škola „Salih-Salko Ćurić“, Mostar

Školski odbor (prijava na konkurs)

Ul. Alekse Šantića broj 10.

88104 - MOSTAR

 

 

Školski odbor

Dizajn i razvoj stranice: Sanjin Brajević i Tarik Čolić